SZKOŁA MUZYCZNA W WARSZAWIE

Szkoła Muzyczna – Ośrodek Edukacji Muzycznej organizuje naukę muzyki dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych opartą o elastyczny program i indywidualne podejście do każdego ucznia, dostosowane do możliwości oraz chęci każdego uczącego się. Nauka odbywa się poprzez praktyczne działania; indywidualne lekcje gry na instrumentach muzycznych, indywidualne lekcje śpiewu oraz grupowe zajęcia z takich przedmiotów jak m.in. kształcenie słuchu, historia i literatura muzyczna, i jest realizowana w poniższych formach:

Program oraz wymiar godzin lekcji dostosowywany jest do możliwości, chęci i potrzeb uczącego się, bez względu na formę nauki, a także bez względu na reprezentowany przez ucznia poziom umiejętności.

Lekcje odbywają się w godzinach dostosowanych do wolnego czasu ucznia – godziny zajęć i ich wymiar są ustalane indywidualnie z nauczycielem.

Indywidualny charakter lekcji gry na instrumencie lub śpiewu jest jedyną sprawdzoną, skuteczną forma nauki. Lekcja grupowa gry na instrumencie to wyłącznie suchy, pozbawiony indywidualizacji instruktaż nauki (czyli teoria o nauce gry na instrumencie).

Każdy jest inny i tylko podczas lekcji indywidualnych nauczyciel jest w stanie w sposób praktyczny przekazać swoje doświadczenia i tajniki gry na instrumencie poprzez:

  • praktykowanie przez ucznia gry z towarzyszącymi tej grze uwagami, pouczeniami nauczyciela skierowanymi do tegoż ucznia
  • obserwację prezentowanego przez nauczyciela sposobu realizacji tych uwag
  • obserwację gry nauczyciela

 

Warunki nauki

W szkole państwowej gdzie priorytetem jest gospodarowanie publicznymi środkami, rygorystyczne wymaganie od uczniów określonych postępów w jednostce czasu może mieć pewne uzasadnienie. W naszej szkole można je na tyle zmarginalizować, aby móc uwzględnić różnorakie stany, sytuacje i rozwój ucznia. W praktyce sprowadza się to do tego, że uczeń nie osiągając wymaganych programem rezultatów jest relegowany ze szkoły państwowej, w naszej zaś może do skutku uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu, gdyż aby skończyć szkołę musi osiągnąć odpowiedni poziom. Jeśli zaś marzy o dalszej karierze musi mieć umiejętności większe niż jego konkurenci.

Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem lub egzaminem – uczeń ma prawo wielokrotnego przystępowania do zaliczenia lub egzaminu w ciągu całego okresu pobytu w szkole (uczeń nie powtarza klasy, może jedynie powtarzać konkretne zajęcia). Chcąc uzyskać świadectwo (ognisko muzyczne) lub dyplom ukończenia szkoły muzycznej, każdy uczeń musi zdać praktyczny egzamin z gry na instrumencie lub śpiewu, a na świadectwie ukończenia lub dyplomu znajdą się również wpisy o zaliczonych przedmiotach lub zdanych innych egzaminach. Uczniowie szkół muzycznych OEM posiadają indeks dokumentujący postępy w nauce, zaliczone przedmioty i zdane egzaminy, a uczniowie  ogniska muzycznego na koniec roku szkolnego otrzymują świadectwo. Czasami też indeks upoważnia do uzyskania rabatu w zaprzyjaźnionym sklepie muzycznym.

Warunkiem przyjęcia do SOM i PSM I st. jest pozytywny wynik badania predyspozycji muzycznych.

Warunkiem przyjęcia do PSM II st. jest zdanie egzaminu praktycznego z instrumentu oraz/lub dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły I st.

Istnieje możliwość kontynuowania nauki w szkole I st. lub II st. na podstawie dokumentacji przebiegu nauki w innych szkołach.

Dla absolwentów Społecznego Ogniska Muzycznego i Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia chcących kontynuować naukę w indywidualnie dobranym toku nauczania przeznaczone jest Studium Podyplomowe.

Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia i Ognisko Muzyczne im. M. Karłowicza finansowane są wyłącznie z opłat za naukę, nie otrzymują żadnych dotacji ani ulg. Opłaty nie dotyczą poszczególnych lekcji, lecz stanowią całościowy koszt za naukę, bez względu na ilość lekcji wynikającą z układu roku szkolnego (ferie, święta i inne dni wolne od nauki). Raty miesięczne stanowią 1/10 sumy za rok szkolny. Nie pobieramy opłat za miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).”