Sposoby nauki

Ośrodek Edukacji Muzycznej uczy muzyki dzieci, młodzież i osoby dorosłe, a nauczanie w oparte jest na elastycznym programie i indywidualnym podejściu do każdego ucznia.
Nauka odbywa się poprzez udział w indywidualnych lekcjach gry na instrumentach muzycznych, oraz grupowych zajęć z takich przedmiotów jak m. in. kształcenie słuchu, historia i literatura muzyczna, zorganizowanych w formie:

Warunki nauki

W szkole państwowej gdzie priorytetem jest gospodarowanie publicznymi środkami, rygorystyczne wymaganie od uczniów określonych postępów w jednostce czasu może mieć pewne uzasadnienie. W naszej szkole można je na tyle zmarginalizować, aby móc uwzględnić różnorakie stany, sytuacje i rozwój ucznia. W praktyce sprowadza się to do tego, że uczeń nie osiągając wymaganych programem rezultatów jest relegowany ze szkoły państwowej, w naszej zaś może do skutku uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu, gdyż aby skończyć szkołę musi osiągnąć odpowiedni poziom. Jeśli zaś marzy o dalszej karierze musi mieć umiejętności większe niż jego konkurenci.

Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem lub egzaminem – uczeń ma prawo wielokrotnego przystępowania do zaliczenia lub egzaminu w ciągu całego okresu pobytu w szkole (uczeń nie powtarza klasy, może jedynie powtarzać konkretne zajęcia). Chcąc uzyskać świadectwo (ognisko muzyczne) lub dyplom ukończenia szkoły muzycznej, każdy uczeń musi zdać praktyczny egzamin z gry na instrumencie lub śpiewu, a na świadectwie ukończenia lub dyplomu znajdą się również wpisy o zaliczonych przedmiotach.

Uczniowie szkół muzycznych OEM posiadają indeks dokumentujący postępy w nauce, zaliczone przedmioty i zdane egzaminy. Czasami też indeks upoważnia do uzyskania rabatu w zaprzyjaźnionym sklepie muzycznym.

Warunkiem przyjęcia do SOM i PSM I st. jest pozytywny wynik badania predyspozycji muzycznych.

Warunkiem przyjęcia do PSM II st. jest zdanie egzaminu praktycznego z instrumentu oraz/lub dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły I st

Istnieje możliwość kontynuowania nauki w szkole Ist lub II st na podstawie dokumentacji przebiegu nauki w innych szkołach

Dla absolwentów Społecznego Ogniska Muzycznego i Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia chcących kontynuować naukę w indywidualnie dobranym toku nauczania
przeznaczone jest Studium Podyplomowe.

Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia i Ognisko Muzyczne im. M. Karłowicza finansowane są wyłącznie z opłat za naukę, nie otrzymują żadnych dotacji ani ulg. Opłaty nie dotyczą poszczególnych lekcji, lecz stanowią całościowy koszt za naukę, bez względu na ilość lekcji wynikającą z układu roku szkolnego (ferie, święta i inne dni wolne od nauki). Raty miesięczne stanowią 1/10 sumy za rok szkolny. Nie pobieramy opłat za miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).